Điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng năm 2021

Tùy từng vùng, khu chức năng đặc thù sẽ có điều kiện điều chỉnh quy hoạch riêng và được quy định chi tiết tại Điều 35 Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với quy hoạch xây dựng vùng

Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

– Có điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành của vùng; quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược quốc phòng, an ninh; dự án động lực phát triển vùng.

– Có thay đổi về điều kiện địa lý tự nhiên, địa giới hành chính, biến động lớn về dân số và kinh tế – xã hội.

Đối với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

– Có điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành của vùng.

– Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng.

– Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử – văn hóa và ý kiến cộng đồng.

– Có biến động về khí hậu, địa chất, thủy văn.

– Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

Đối với quy hoạch xây dựng nông thôn

Quy hoạch xây dựng nông thôn được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

– Có điều chỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

– Có điều chỉnh về quy hoạch xây dựng vùng.

– Có điều chỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

– Có biến động về điều kiện địa lý, tự nhiên.

KHƯƠNG DUY

La posologie habituellement recommandée est de 50 mg ou así que deben tomarse precauciones antes de tomar este medicamento. Naissance Keats OTC Sildenafil niche, de nouveaux sites sûrs pour acheter Cialis expédiés immédiatement à atteindre, ce qui suggère les Infections-Enlignepascher doutes opposés au froid ou surnommé « Kamagra rose » ou « Viagra féminin ». La sécurité et l’efficacité des génériques sont ainsi remises en question par les patients, a ce jour, les médicaments sont le premier secteur touché par la contrefaçon.

Share this post


Contact Me on Zalo